Văn bản báo cáo
Mẫu báo cáo kết quả di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tại các Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

Các file mẫu đính kèm:

Thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT

Các File gửi kèm:

- Quyết định số 4387/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải...

Văn bản 12557/BGTVT-CQLXD về việc cung cấp thông tin phục vụ đàm phán Chương mua sắm Chính phủ Hiệp định TPP

- Văn bản 12557/BGTVT-CQLXD về việc cung cấp thông tin phục vụ đàm phán Chương mua sắm Chính phủ Hiệp định TPP

- Thông tin mã dịch vụ CPC

MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THEO VĂN BẢN 11486/BGTVT-CQLXD NGÀY 25/10/2013 CỦA BỘ GTVT

Các File gửi kèm:

- Văn bản số 11486/BGTVT-CQLXD ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ GTVT về việc Báo cáo tiến độ GPMB các Dự án cải tạo, mở rộng QL1A đoạn Thanh Hóa-Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (QL14).

- M...

MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 7229/BGTVT-QLXD NGÀY 31/08/2012 CỦA BỘ GTVT

Gửi kèm theo:
- Văn bản số : 7229/BGTVT-QLXD ngày 31/08/2012 của Bộ GTVT về việc yêu cầu hàng tháng báo cáo tiến độ, chất lượng các dự án (phụ lục kèm theo);

-  Văn bản số : 1025/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2013 về việc yêu cầu hàng tháng báo cáo tiến độ, chất lượng các dự án 

- Mẫu nhập số liệu file Excel;

- Hướng đẫn nhập số liệu;

- Mẫu báo cáo tham ...

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Gửi kèm theo:
- Văn bản số :9928/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Kế hoạch và đầu tư

- Văn bản số: 10464/BGTVT-QLXD ngày 10/12/2012 của Bộ GTVT;

- Mẫu nhập số liệu file Excel;

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN MUA SẮM TÀI SẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT ĐẤU THẤU (ĐIỀU 1 KHOẢN 2)
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Một số văn bản về báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2012:

- Ngày 02/08/2012, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 6278/BGTVT-QLXD về báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2012;

- Ngày 11/12/2012, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 10506/BGTVT-QLXD về việc báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2012;

- Ngày 27/12/22012, Bộ Kế hoạch đầu tư có văn bản số 10883/BKHĐT-GSTĐĐT về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012;

- Ngày 09/01/2012 , Bộ Giao th...

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Điện thoại cố định: 0439420658
Điện thoại di động: 0915379596;
0917759596;
Hộp thư liên lạc:cucqlxd@mt.gov.vn
Fax: 0438221937